24 03 2013

2010 - 2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Vize Soruları

Atatürk ılkeleri ve ınkılâp Tarihi- 2


1- 2. Dünya savaşı sırasında, Amerika ve ıngiltere tarafından yayınlanan ve savaş sonrası düzende insan haklarının dikkate alınacağını dünyaya ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?


A) Atlantik bildirisi
B) ınsan Hakları Evrensel Bildirisi
C) Avrupa Konseyi Sözleşmesi
D) Birleşmiş Milletler ınsan Hakları Bildirisi
E) Avrupa ınsan Haklarını Koruma Sözleşmesi

2- Atatürk’ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi sırasında değişime uğramayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Devlet öğesi
B) Bilim ve Sanat öğesi
C) Ekonomi öğesi
D) Hukuk öğesi
E) Ahlak ve Din öğesi


3- Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun demokratik olması
B) Toplumun gelişme konusunda istekli olması
C) Toplumsal etkileşimin olması
D) Toplumun çağdaşlaşmaya açık olması
E) Ekonominin gelişmiş olması


4- Ulusçuluk akımını dünyada yaygınlaştıran olay aşağıdakilerden hangisidir?


A) Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
B) Rus ıhtilâli
C) Anadolu ıhtilâli
D) Fransız ıhtilâli
E) Rönesans ve Reform


5- Bir devletin oluşabilmesi için gerekli olan üç öğe aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


A) Ülke, halk, egemenlik
B) Anayasa, ülke, egemenlik
C) Ordu, halk, bayrak
D) Yürütme, ordu, siyasi partiler
E) Anayasa, parlamento, egemenlik


6- Aklın inançtan önce geldiğini, gerçek inanca ancak akıl yoluyla ulaşabileceğini savunan ıslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?


A) ıbn Sina
B) Farabi
C) ıbn Rüşd
D) El-Türki
E) El- Biruni


7- Aşağıdakilerden hangisi Türk Devletini laikliğe götüren adımlardan biri değildir?


A) Türk Medeni kanununun kabul edilmesi
B) Tevhid-i Tedrisat kanununun kabul edilmesi
C) Halifeliğin kaldırılması
D) şeriye ve Evkâf velayetinin kaldırılması
E) Yeni bir seçim kanununun yapılması


8- Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer alamaz?


A) Konulacak yeni öğeleri saptamak
B) Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri değiştirirken yavaş hareket etmek
C) Toplumun tüm saflarının kazandırılması için inandırma yoluna gitmek
D) Devrim ilkelerini yerleştirmek için gereken kültür öğelerini seçmek
E) Değişen ölçülerin ne ölçüde yerleştiğini saptamak için denetleme yapmak


9- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?


A) ıslam hukuk kurallarının sistemli bir metin halinde düzenlenmiş olması
B) Kadın- erkek arasında belirgin bir eşitlik olmaması
C) Modern ekonomik koşullara uygun ticaret kurumlarının düzenlenmiş olması
D) Kur’an ve hadiste saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması
E) Osmanlı ülkesinde yaşayan halkın aynı hukuk kurallarına bağlı olması


10- Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye’de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerinhangisinde oluşturulmuştur?


A) Yüksek Mühendis Mektebi’nde
B) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde
C) ıstanbul Üniversitesi’nde
D) Ankara Hukuk Fakültesi’nde
E) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde


11- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?A) Denk bütçe politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Devalüasyonsuz dış ekononmik ilişkiler politikası
D) Anti- enflasyonist para- kredi politikası
E) Özel girişimi sürekli ön plana çıkaran ekonomi politikası


12- Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm’in ( Atatürkçülük) özelliklerinden biri değildir?


A) Bütün toplumlarda uygulanabilecek esaslar içermesi
B) Sistem haline getirilmemiş olması
C) Gelişmelere açık olması
D) Dogmalara dayanmayan esnek bir ideoloji olması
E) Akla, bilime ve insan sevgisine dayanması13- Aşağıdakilerden hangisi yeni Türkiye Devleti’nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için attığı adımlardan biri değildir?


A) Kamu iktisadi teşekküllerinin düşük fiyatta özelleştirilmesi
B) Sanayi ve Maden Bankası’nın kurulması
C) Teşvik-i Sanayi kanununun çıkarılması
D) Devletin, gerekirse özel kesimle ortak olarak sanayi işletmeleri kurabileceğini belirtmesi
E) Devletin özel girişimcilere kredi olanakları tanıması14- Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilemesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ekonomi
B) Kültür
C) Siyaset
D) Hukuk
E) Eğitim15- Yeni Türkiye Devleti’ndeki bütün okulların Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


A) 1921 Anayasası
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Maarif Teşkilâtı hakkında kanun
D) Cumhuriyetin ılânı
E) Harf devrimi16- Kişinin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kişinin soyadı taşıması
B) Kişinin özadı kullanması
C) Kişinin modern kıyafetler giymesi
D) Kişinin oy kullanabilmesi
E) Kişinin şöhretli olması17- Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


A) Cumhuriyetçilik- Ulusçuluk
B) Akılcılık- Devletçilik
C) Laiklik- Cumhuriyetçilik
D) Akılcılık- Ulusçuluk
E) Halkçılık- Ulusçuluk18- Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?


A) ınsanın kişiliğini dileğini gibi geliştirme hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Eşitlik
D) ınsan bedeninin dokunulmazlığı
E) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı19- Atatürk’ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?


A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik20- Latin harflerinin kabul edilmesinin ardından, Türk tarihinde o güne kadar görülmemiş olan okuma- yazma seferberliği aşağıdakilerin hangisi ile sağlanmıştır?


A) Sıbyan ve idadi okullarının kurulmasıyla
B) Tevhid- iTedrisat kanununun kabulüyle
C) Millet Mekteplerinin açılmasıyla
D) Yükseköğretimde çağdaş yöntemlerin kullanılmasıyla
E) Kız çocuklarına eğitim imkânı sağlanmasıylaCEVAP ANAHTARI =

1)A 2)E 3)C 4)D 5)A 6)C 7)E 8)B 9)D 10)C

11)E 12)B 13)A 14)D 15)B 16)A 17)D 18)E 19)B 20)C  

6087
0
0
Yorum Yaz