24 03 2013

2010 - 2011 Kelama Giriş Vize Soruları

Kelâm’a Giriş
1- Gazzali’nin ilim tasnifinde kelâm ilmi hangi grupta yer alır ?

A) Riyazi ve mantıki ilimler
B) Akli ilimler
C) Fer’i ilimler
D) Felsefi ilimler
E) Külli ılimler


2- Aşağıdakilerden hangisinde kelâm ilminin üç ana konusu ( usul-i selâse ) birlikte ve doğru verilmiştir?

A) ılâhiyât- Ahret- Semiyyât
B) ılâhiyât- Tevhid- Semiyyât
C) ılâhiyât- Nübuvvât- Metafizik
D) ılâhiyât- Nübuvvat- Semiyyât
E) ılâhiyât- Nübuvvat- Muâmelât


3- Aşağıdakilerden hangisi gayesine göre Kelâm ilminin tarifidir?

A) Akli ve nakli delillere dayanarak ıslam inançları ile ilgili ortaya çıkabilecek şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle dini akideyi ispat ve müdafaaya çalışan bir ilimdir.
B) Sırf akli delillere dayanarak ulûhiyet, nübuvvet ve ahret konularından bahseden ilimdir.
C) Güzel ve etkili söz söylemeye fayda sağlayan ilimdir.
D) ınanç alanıyla ilgili hüküm ve delilleri bilmeyi sağlayan ilimdir.
E) Allah’ın mutlak varlığı ve birliğiyle, O’nun varlık âlemiyle ilişkisinden bahseden ilimdir.


4- Ebu Hanife’nin akaide dair yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitâbü’t- Tevhid
B) el- Fıkhu’l- Ekber
C) şerhu’l- Akâid
D) el- ıktisâd fi’l- ıtikâd
E) şerhu’l- Makâsıd


5- Ana mesele olan itikadın anlaşılmasına ve açılımına yardımcı olan, onları ispat etme ve delillendirme de kolaylık sağlayan , ıslam düşünce tarihi ve bilimdeki gelişmeye bağlı olarak değişiklik gösteren ikinci derecedeki araç konulardır.

Yukarıda anlatılan kelâm ilminin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dakikü’l- kelâm
B) Mesâil
C) Vesail
D) Uluhiyet
E) Makâsıd


6- Aşağıdakilerden hangisi tercüme hareketleri sonucunda felsefi düşünceden en çok etkilenen ve yararlanan kelâm mektebidir?

A) Havâric
B) şia
C) Maturudiyye
D) Mu’tezile
E) Mürcie

7- Felsefenin sistemli bir şekilde tercümesi ve Daru’l- Hikme’nin kuruluşu hangi halife zamanında olmuştur?

A) Halife Memun
B) Halife Vasık
C) Halife Ömer b. Abdülaziz
D) Muaviye b. Ebu Süfyan
E) Harun Reşid


8- Mutezile ekolünün ilk fikir önderi ve imamı kabul edilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bişr b. Mutemir
B) Hasan Basri
C) Câhız
D) Vasıl b. Ata
E) Haris el- Muhasibi

9- Aşağıdaki ekollerden hangisine göre, büyük günah işleyen kişi hakkında hüküm vermemek ve sorunu ahirete ertelemek uygundur?

A) Ehl-i sünnet
B) Havârıc
C) Mutezile
D) şia
E) Mürcie

10- Aşağıdakilerden hangisi kelâm ilminin doğuşunu hazırlayan ilk ihtilaf sebeplerinden biri değildir?

A) Kader ve irade hürriyeti sorunu
B) Kur’an ve Sünnet metinlerinin toplanması
C) Hilâfet meselesi
D) Kırtâs Hadisesi
E) Siyasi anlaşmazlıklar ve iç savaşlar

11- Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem kelâmcıları tanımanın yaralarından biri değildir?

A) ıslam düşüncesinin gelişim aşamalarını takip etmek
B) Farklı coğrafyalardaki düşünce hareketlerini izleyebilmek
C) ılk kelâmcıların özel hayatlarıyla ilgili bilgilere sahip olabilmek.
D) Dönemin ilim- siyaset ilişkisini çözümlemek
E) ıslam düşüncesinin teşekkül devrini tanımak

12- Aşağıdakilerden hangisi Ma’bed el- Cüheni’nin kaderi yok saymasının sebeplerinden biri değildir?

A) Emevilerin uygulamalarının meşrutiyetinde kaderi kullanmaları
B) Haksız uygulamaların sebebi olarak kaderin gösterilemeyeceği
C) Mu’tezile’nin Ma’bed üzerindeki etkisi
D) Ma’bed’in hırçın ve siyasi muhalif karakteri
E) ınsanların yapıp ettiklerinden ancak kendilerinin sorumlu olacağı inancı

13- Aşağıdakilerden hangisi Cehm b. Safvan’ın Mu’tezile’ye tesir ettiği görüşlerden biri değildir?

A) Kulların fiileri ezelde takdir edilmiştir.
B) Kur’an mahluktur.
C) Allah, yaratıklara ait sıfatlarla nitelendirilemez.
D) Nasslarda Allah hakkında zikredilen “yed”, “ vech” ve “nüzul” gibi ifadeler uygun biçimde tevil edilmelidir.
E) Allah, ahrette görülmeyecektir.

14- Ebu Hanife’ye göre aşağıdakilerden hangisi küfre düşme sebebi değildir?

A) ılâhi sıfatları inkâr etmek
B) Kadere inanmamak
C) Kur’an’da açıkça belirlenen hükümleri kabullenmemek.
D) Günah işlemeyi helal saymak
E) Kur’an’da belirtilen hükümlerle amel etmemek..

15- Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Hasan-ı Basri ile aynı dönemde yaşamamıştır?

A) Amr b. Ubeyd
B) Ebu’l- Hasan el-Eş’ari
C) Ebu Hanife
D) Malik b. Dinar
E) Vasıl b. Ata

16- Aşağıdaki ilkelerden hangisi Mu’tezile’nin beş esaslarından biri değildir?

A) Tevhid
B) Adalet
C) ımamet
D) Emir bi’l- maruf nehiy ani’l- münker
E) Va’d- vaid

17- Aşağıdakilerden hangisi Mu’tezile’nin adalet ilkesini ilgilendiren konulardan biri değildir?

A) Allah’ın fiilerinde mutlaka bir hikmetin olması gerektiği
B) Allah’ın ahirette görülmesinin mümkün olmadığı
C) Allah’ın itaatkâr bir kulu asla cezalandırmayacağı
D) Allah’ın kullar lehine en iyi olanı yapmaya mecbur olması
E) Allah’ın ancak güç yetirilebilen hususları kullarına teklif edebileceği

18- Mu’tezile’nin iyliği emretmek, kötülükten alıkoymak ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu ilkeninMu’tezile tarafından sıkı takibiyle ıslam toplumu en iyi ve huzurlu günlerini yaşamıştır.
B) Tevhid ve adaletin yerleşmesi istenilmiştir.
C) ıslami çağrının yayılması amaçlanmıştır.
D) Diğer din ve kültür mensuplarına karşıdavet yürütülmüştür.
E) Toplum içindeki ahlaki bozuklukların önlenmesi hedeflenmiştir.

19- Aşağıdakilerden hangisi Bağdat Mu’tezilesi’nin en belirgin özelliğidir?

A) Sihri kabul etmeleri
B) Cinlerin varlığını kabul etmeleri
C) Hz.Ali’ye yaklaşımları
D) Akla daha fazla önem vermeleri
E) Ehl-i Sünnete yakınlıkları

20- Aşağıdaki ilim adamlarından hangisi Mu’tezile mezhebine mensuptur?

A) Haris b. Esedel- Muhasıbi
B) Bakıllani
C) Kalanisi
D) Cüveyni
E) Câhız


CEVAP ANAHTARI =

1)E 2)D 3)A 4)B 5)C 6)D 7)A 8)D 9)E 10)B

11)C 12)D 13)A 14)E 15)B 16)C 17)B 18)A 19)C 20)E

2676
0
0
Yorum Yaz