24 03 2013

2010 - 2011 Türk Dili -2 Final Soruları

TÜRK DıLı-2


1- Aşağıdaki konulardan hangisi , diğerlerine göre daha çok sınırlandırılmıştır?

A) Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirleri
B) Türk Edebiyatı
C) ınce Memed’de yerel sözcükler
D) Halit Ziya Uşaklıgil’in romancılığı
E) Tanzimat romanı

2. ve 3. sorular aşağıdaki dizelere göre cevaplandırılacaktır.


“Hani bir sevginin vardı


Yedi sekiz sene önce


Dün yolda rastladım


Sevindi beni görünce
Sokakta ayaküstü


Konuştuk ordan buradan


Evlenmiş, çocukları olmuş


Bir kız, bir oğlan.
Seni sordu


Hiç değişmedi, dedim


Bildiğin gibi,


Anlıyordu


……………”


2- Bu şiirde ; vardı, rastladım, konuştuk, sordu, değişmedi, dedim, anlıyordu gibi sözcüklerin kullanılması şiirin yapısına nasıl bir özellik katmıştır?

A) Benzetmeci
B) Öyküleyici
C) Betimleyici
D) Karşılaştırıcı
E) Açıklayıcı

3- Bu şiirde; yedi sekiz, ayaküstü, ordan buradan , bir kız bir oğlan gibi günlük konuşma dilinin kimi deyimlerinin ve ikilemlerinin kullanılması şiirin sözcük örgüsünü nasıl etkilemiştir?

A) Uyak kurulmaya çalışılmış
B) şiirin teması belirginleştirmiştir.
C) şiiri konuşma diline büyük ölçüde yaklaştırmıştır.
D) Ses uyumunu sağlamıştır.
E) şiiri imgelerle düşünmeyi sağlamıştır.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “tanımlama “ yapılmıştır?

A) Gerçekçi sanat eseri, okuyucuya yaşanmış izlenimi veren eserdir.
B) Bizde yazarlar, gerçekçi olmayı, gerçeği olduğu gibi aktarmayı sanıyorlar.
C) Ne yazık ki romanlarımızda ülkemizin gerçeklerine tek boyutlu bakılmıştır.
D) Gerçek, kişiden kişiye değişir sanılsa da tek bir gerçek vardır.
E) Bir sanatçının gerçekçi olabilmesi, ülkesinin insanlarını tanımasına bağlıdır.

5- “ Okuduğumuz bir romanı veya şiiri daha da sevmemiz, beğenmemiz için yazarın kimliğini, genç mi , yaşlı mı , sevimli mi, sevimsiz mi olduğunu , nelerden hoşlanıp , nelerden hoşlanmadığını, ahlaktan yana durumunu öğrenmemiz gerekli değildir. Büyük bir romancının eserine karşı duyduğumuz hayranlık, onun hayat hikayesini öğrenmekle ne artar, ne eksilir. Tersine ………..

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?

A) biyografi kitaplarının tek faydası da sanal bakımından bu gerçeği belirtmesidir.
B) bütün sanatçıların hayatlarında bazı küçüklüklere rastlamak imkansız değildir.
C) ama yine de sanatçının yaşamının ayrıntılarını öğrenmemiz ondan hoşlanmamıza neden olur.
D) meselenin iç yüzü, eserde anlatılan hayatlar ile romancının hayatının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkar.
E) büyük sanatçıların eserlerinden önce hayat hikayelerinin öğrenilmesi okuyucuyu o esere yakınlaştırmayabilir de..

6- Aşağıdakilerden hangisi bir didaktik şiir örneğidir?

A) Atatürk Kurtuluş Savaş’ında
B) Uygur Destanı
C) Üç şehitler Destanı
D) Haluk’un Defteri
E) Sakarya Meydan Savaşı

7- “Hiç kimse hayatı başkalarına öğretemez. Hayat bir çizgidir, bir zaman ırmağıdır, akıp gider.Onu durduramazsınız. Hayatın şekil kazanması, insandan insana değişir. Yani hayat herkes için aynı, fakat yaşantı farklıdır. Hayatı kalıplara dökemezsiniz.”

Yukarıdaki parçada asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) ınsanlar hayatı öğrenerek yaşarlar.
B) ınsanlar hayattan farklı zevk alırlar.
C) Herkes hayatı deneyimli kişilerden öğrenir.
D) Hayatı sevmenin kuralları vardır.
E) Hayat, insana hazır sunulmaz, insanlar hayatı farklı biçimde algılar.

8- “Çok geniş anlamda düşünüldüğünde deneme sayılabilecek yazı ve kitaplara çok eski yüzyıllarda rastlandığı söylenebilir. Fakat bu türün on altıncı yüzyılın sonlarında Montaigne ve Bacon’un eserleriyle başladığını ve onları izleyen bir çok edebiyat ve sanat adamının çabalarıyla geliştiğini söylemek mümkündür.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Deneme türü Montaigne’nin eserleriyle başlamış, Bacon’ın eserleriyle gelişmiştir.
B) Deneme sayılabilecek yazı ve kitaplar çok eski yüzyıllarda yazılmaya başlamıştır.
C) Deneme türünde gerçek anlamda yazılar on altıncı yüzyılın sonlarında yazılmaya başlanmıştır.
D) Montaigne, deneme türünde eser veren sanatçılardan biridir.
E) Bacon deneme türünde eser veren sanatçılardan biridir..

9- Bir yazarın, bilim, felsefe, sanat gibi konularda kşisel düşüncelerini en özgün şekilde dile getirebileceği tür , aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri
B) Makale
C) Fıkra
D) Deneme
E) Gezi

10- Aşağıdakilerden hangisi radyo oyunu yazarları arasında tarihsel konulu oyunlarıyla tanınmaktadır?

A) Necati Cumalı
B) Behçet Necatigil
C) Feridun Fazıl Tülbentçi
D) Güngör Dilmen
E) Cahit Atay

11- Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirin özelliklerinden biridir?

A) Aşk, ölüm, ayrılık acısı, özlem gibi bireysel ya da toplumca yaşanan mutluluk , felaket vb. temalarının işlenmesi.
B) Bir düşünceyi açıklamak ya da belli bir konuda öğüt vermek amacıyla yazılması
C) Kırları, çobanların yaşamını, aşklarını, sevinçlerini anlatması.
D) Kahramanlık ve yurt sevgisi gibi temaları işlemesi
E) Bir düşünceyi, bir durumu açık ya da kapalı biçimde yermesi.

12- Türk yazınında ilk açık mektup örneğini aşağıdaki yazarlardan hangisi vermiştir?

A) Aziz Nesin
B) Nazım Hikmet
C) Ziya Osman Saba
D) Hasan Ali Yücel
E) Ali Canip Yöntem

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir betimleme vardır?

A) Kardeşi, bu yıl üniversite sınavına girecekmiş.
B) Sarı saçlı, kırmızı yanaklı, sevimli bir kız açtı kapıyı bize.
C) Resim, göze ve kulağa aynı anda seslenebilmelidir.
D) Odaya girdiği gibi çantasını yere fırlattı.
E) Akşamları ağır yemekler yememeliyiz.

14- Romanlarımdaki kahramanlar benden izler taşır her zaman. Aslında roman kahramanlarım için “ Kimdir Bunlar?” diye sorarsanız, “ Benim” diyebilirim bende Flaubert gibi..Zamanında Flaubert’e sormuşlar “ Madam Bovary Kim?” diye. O da “ Madam Bovary benim” diye yanıtlamış.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleme
B) Karşılaştırma
C) Tanımlama
D) Tanık gösterme
E) Nesnel verilerden yararlanma.

15- Aşağıdakilerden hangisi , kaynakça yazımında yer alacak bilgilerden biri değildir?

A) Eserin basım yılı
B) Eserin kaçıncı baskı olduğu
C) Yazarın soyadı
D) Eserin basım yeri
E) Yazarın milliyeti

16- Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Dilekçenin sunulacağı makamın adının açık ve doğru yazılması
B) Sağ üst köşeye ya da imzanın öncesinde tarih yazılması
C) Gelişme bölümünde dileğin, isteğin açıkça ortaya konulması.
D) Sağ alt köşeye adres yazılması.
E) Sağ alt köşeye imza atılması ve altına da ad ve soyadın yazılması.

17- Türk yazınında Çağdaş Tiyatro tekniğine uygun olan ilk tiyatro yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye-i ıbrahim Paşa ve ıbrahim-i Gülşeni
B) şair Evlenmesi
C) Hülleci
D) Vatan yahut silistre
E) Çok Bilen Çok Yanılır

18- Aşağıdakilerden hangisi, özel yazışmalardan biri değildir?

A) Dilekçe
B) Davetiye
C) Mektup
D) Not
E) Telgraf

19- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde söyleyiş yanlışlığı vardır?

A) Bu filmi daha önce görmüştüm .
B) Raftaki aliminyum tencereyi bana verir misiniz?
C) Yarışmalara katılacağı için her gün 8 saat antrenman yapıyor
D) Bugün gazete almayı unuttum.
E) Arkadaşımın domatese alerjisi var.

20- Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrası Türk Edebiyatında eleştiri türünde yazan yazarlardan biri değildir?

A) Asım Bezirci
B) Fethi Naci
C) Namık Kemal
D) Metin And
E) Doğan Hızlan

CEVAP ANAHTARI : 1) C 2) B 3) C 4) A 5) E 6) D 7) E 8) A 9) D 10) C 11) A 12) E 13) B 14) D 15) E 16) D 17) B 18) A 19) B 20) C  

2846
0
0
Yorum Yaz