24 03 2013

2010 - 2011 Yaşayan Dünya Dinleri Final Soruları

YAşAYAN DÜNYA DıNLERı1- Aşağıdakilerden hangisi çeşitli inanç konularında farklı yorumlamalarla ortaya çıkan mezheplerdir?

A) ıtikadi Mezhepler
B) Fıkhi Mezhepler
C) Siyasi Mezhepler
D) Sosyolojik Mezhepler
E) Psikolojik Mezhepler

2- ıyi ve kötü ayrımı çerçevesinde bir iyilik bir de kötülük tanrısının varlığını kabullenen ve kötülük tanrısının şerrinden sakınmak amacıyla iyilik tanrısına tapınmayı esas alan dinlere ne ad verilir?

A) Monoteist dinler
B) Monist dinler
C) Henoteist dinler
D) Politeist dinler
E) Düalist dinler

3-Aşağıdakilerden hangisi Hint dininin 2 kutsal metin grubundan biri olan “şruti” içinde yer alan metinlerin en eskisidir?

A) Sama- veda
B) Rig- veda
C) Yacur- veda
D) Upanişadlar
E) Atharva- veda

4- Hint kökenli dinlerin hepsinde olmakla birlikte Cayinizmin bir inanç unsuru haline getirdiği , her türden canlıya herhangi bir şekilde zarar vermeme durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevalin
B) Civa
C) Ahimsa
D) Karma
E) Cina

5- Asıl adı Gautama Siddhartha iken kurtuluş arayışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonunda ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine “ bilen, aydınlanmış, uyanmış” anlamında verilen sıfatlarla tanınan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budhha- sasana
B) Sakyumuni
C) Avatar
D) Budhha
E) Kurtarıcı

6- Budizm’de karma ve reenkarnasyondan kurtuluş durumunu ifade eden , ancak ne olduğu hususunda tam bir uzlaşmanın olmadığı durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Nirmankaya
B) Nirvana
C) Karma
D) Arhat
E) Bodhisattva

7- Taoizm’ in kurucusu Lao Tse’nin yazmış olduğu kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yin- Chih- Wen
B) Tao Tsang
C) T’ai –shang Kan- Ying P’ien
D) Tao- Te- King
E) Li- Ch’ang- ling

8- Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’in kutsal kutsal kitaplarından Dört Kitabın ( Se şu) bir parçası değildir?

A) Büyük bilgi ( Ta Hsiah)
B) Mensiyüs’ün Sözleri ( Mong Tse)
C) Törenler Kitabı ( Li King)
D) Orta Yol Doktirini ( şung Yung)
E) Konfüçyüsün konuşmaları ( Lun Yü)

9- Mecusi geleneğinin günümüzde ıran’da yaşayan temsilcilerine ne ad verilir?

A) Gabarlar
B) Medler
C) Parsiler
D) Gujeratiler
E) Brahmiler

10- Aşağıdakilerden hangisi Sabilerin inançlarından biri değildir?

A) Kurtuluş, yalnızca ruh için geçerlidir ve kurtuluşun yegane yolu ilahi kurtarıcı bilgiye sahip olmaktır.
B) Işık alemi ve karanlık alemi diye adlandırılan iki ilahi alem vardır.
C) Çeşitli ilahi varlıklar ışık aleminden karanlık alemine düşmüşlerdir.
D) Ruhun asli vatanı ışık alemidir.
E) ınsanlar günahlarından arınıncaya kadar bir ruh göçüne tabii tutulur.

11- Yahudilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yahudilik ıncil’i kutsal kabul etmektedir.
B) Yahudiliğin en belirgin özelliği tek Tanrı inancını yerleştirmesidir.
C) Yahudilik hem dini hem de milli boyutu olan bir kavramdır.
D) Yahudilikte inançtan ziyade aidiyet esastır.
E) Yahudilik, Hristiyanlık ile kutsal kitap , seçilmişlik ve kurtuluş kavramlarını paylaşmaktadır.

12- Yahudiler tarafından Yahudi kutsal kitabının tümüne ne ad verilir?

A) Eski ahit
B) Tevrat
C) Ahd-i Cedit
D) Tanah
E) Ahd-i Atik

13- Aşağıdakilerden hangisi On Emir içinde yer almaz?

A) Faiz almayacaksın
B) Zina yapmayacaksın
C) Çalmayacaksın
D) Öldürmeyeceksin
E) Yalancı şahitlik yapmayacaksın.

14- Nuhilik teolojisinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hristiyanlar ve Müslümanların kurtuluşa eremeyecekleri görüşüdür.
B) Hz.Nuh’un kavminin benimsediği görüşlerdir.
C) Hz.Nuh’un kanunlarına uyanlarında , Yahudiliğe girmeksizin kurtuluşa erebilecekleri görüşüdür.
D) Hz.Nuh’un soyundan gelmeyi esas alan teolojik yorumlardır.
E) Hz.Nuh’un getirdiği kuralların sadece Nuh kavmi için geçerli olduğunu savunan teolojidir.

15- M.S 33 yılında , Hz.ısa’nın şam’da bulunan talebelerini tutuklamak üzere Yahudilerin dini önderi olan başkahin tarafından görevlendirilen , fakat şam’a doğru giderken Hz.ısa’nin görüntüsü ile karşılaşıp ona iman eden ; bu imanın ardından vaftiz olup şam’da Hristiyanlığı yaymaya başlayan Hristiyan önderi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barnabas
B) Yuhanna
C) Petrus
D) Matta
E) Pavlus

16- Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların iman esaslarından biri değildir?

A) Günahların affı için bir tek vaftizin kabul edilmesi
B) ıncil’in Tanrı tarafından gönderildiğine inanılması
C) Gelecek dünyanın beklenmesi
D) ısa’nın göğe yükseldiğinde Baba’nın sağ tarafına oturduğuna inanılması
E) Ölülerin dirilmesinin beklenmesi.

17- Aşağıdakilerden hangisi , Hristiyan inancına göre insanın nefsini inkar etmesi ve ısa mesihin peşinden gitmesi anlamına gelir?

A) Suya haç atmak
B) Aziz heykelleri önünde eğilmek.
C) Haç çıkarmak
D) Kilisede mum yakmak.
E) Haç taşımak.

18- Aşağıdakilerden hangisi Katolik Mezhebinin görüşlerinden biri değildir?

A) ısa’da ilahi ve insani iki tabiat vardır
B) Kilisede resim, heykel ve tasvire yer vermek doğru değildir.
C) Kutsal ruh Baba ve oğuldan ne’şet etmiştir.
D) ısa gibi Meryem’de günahsızdır, asli suçtan uzaktır.
E) ıncil’i yorumlama yetkisi sadece Kilise’ye aittir.

19- Mekkeli Müşriklerin Müslümanlara karşı uyguladıkları işkenceler artınca, Hz. Peygamber’in bazı Müslümanları kendi memleketlerini terk ederek hicret etmeye teşvik etmesiyle Müslümanların ilk defa hicret ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) şam
B) Taif
C) Habeşistan
D) Yemen
E) ıran

20- ıslam’da öldükten sonra hesaba çekilmek üzere yeniden dirilen insanların toplanacağı yere ne ad verilmektedir?

A) Araf
B) Kevser
C) Arafat
D) Arasat
E) Firdevs

CEVAP ANAHTARI : 1) A 2) E 3) B 4) C 5) D 6) B 7) D 8) C 9) A 10) E 11) A 12) D 13) A 14) C 15) E 16) B 17) E 18) B 19) C 20) D  

2495
0
0
Yorum Yaz