24 03 2013

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - 2 Final Soruları

ATATÜRK ıLKELERı VE ıNKILÂP TARıHı-2

1- Aşağıdakilerden hangisi devrim yapılırken izlenecek yollar arasında yer almaz?

A) Konulacak yeni öğeleri saptamak.
B) Kültür öğeleri içinde gerekli görülenleri değiştirirken yavaş hareket etmek.
C) Toplumun tüm saflarının kazanılması için inandırma yoluna gitmek.
D) Devrim ilkelerini yerleştirmek için gereken kültür öğelerini seçmek.
E) Değişen ölçülerin ne ölçüde yerleştiğini saptamak için denetleme yapmak.

2- Yasaya bağlı devletin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasaların, genel ve herkesi bağlayıcı olması
B) Yasama organına sahip olması.
C) Yasaları yapan gücün halkın iradesiyle oluşması.
D) Yasaların, toplumdaki gruplar arasında dengeyi sağlaması
E) Yasaların halkoyuna sunulmuş olması.

3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sistemi için söylenemez?

A) Batıda başlayan bilimsel kıpırdanmalara kapılarını kapatması
B) Eğitim sisteminin , devlet dışında kendiliğinden oluşması.
C) Eğitimin her aşamasının din ekseni etrafında olması.
D) Devletin, medreseleri eğitim öğretim açısından denetleme yetkisinin olmaması
E) Devlet eliyle bilim adamı yetiştirmek üzere vakıf medreselerinin kurulmasına önem verilmesi.

4- Bireyin ekonomik etkinliklerde tam anlamıyla serbest bırakıldığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faşist ekonomik sistem
B) Devletçi ekonomik sistem
C) Liberal ekonomik sistem
D) Sosyalist ekonomik sistem
E) Karma ekonomik sistem

5- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre halkçılığın esaslarından biridir?

A) Her meslek sahibinin diğerleriyle aynı saygınlığı görmemesi
B) Yeni kurulan devletin belli bir zümreye dayanması
C) ış bölümü yerine sınıf esasının geçerli kılınması
D) Halkın mutluluğunun, gene halkça bir bütün olarak sağlanması
E) Ulusun kendi geleceğine doğrudan doğruya sahip olamaması.

6- Egemenliği kullananların , bu hakka seçime dayalı olarak sahip oldukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet
B) Meşruti monarşi
C) Oligarşi
D) Totaliter devlet
E) Monarşi

7- Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?

A) Bireyin yücelmesiyle ulusunda yüceleceği inancı
B) Bilinçli bir bireycilik
C) Bir ulusa ait olma duygusu
D) Bireyin, haklarının en iyi biçimde korunacağına güvenmesi
E) Bireyin kollektif bütünsellik içinde erimesi.

8- Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk Devleti’nin sağlık konusundaki atılımlarının sonuçlarından biri değildir?

A) Hekim ve hastane sayısının artması
B) Tıp mesleği ve eczacılığın kurallara bağlanması.
C) Anadolu’nun her yerinde gezici sağlık kuruluşlarının oluşturulması.
D) Sağlık Bakanlığı’nın felaket geçiren halka yardımlar yapma görevini üstlenmesi.
E) Yurttaşların beden eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi.

9- Atatürk’ün Türkiye’de devletçi ekonomik politika uygulamasına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülkede, kalkınmayı sağlayacak düzeyde işçi sınıfının oluşturulmamış olması
B) Her çareye başvurulduğu halde sanayi işletmesi kuracak özel girişimcilerin ortaya çıkmaması
C) Yapılan beş yıllık kalkınma planlarının başarı ile yürütülememesi.
D) Yabancı sermaye akışının yetersiz olması
E) Üretim- tüketim ilişkilerinde gerekli dengenin kurulamamış olması.

10- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasiyle ilgili düşüncelerinden biri değildir?

A) Demokrasi zorlayıcı bir toplumsal dayanışmadır.
B) Demokrasi ekonomik bir geçim kaynağı değildir.
C) Demokrasi vatandaşın egemenliğe katılmasıdır.
D) Demokrasi bütün bireylerin aynı haklara sahip olmasıdır.
E) Demokrasi siyasal özgürlüğü sağlayan bir sistemdir.

11- uzun sayılabilecek bir gelişme sonucu beliren kurucu tarafından belirlenip ortaya konulan , belli bir amaca yönelik , kendi içinde tutarlı düşünceler bütünlüğüne ne ad verilir?

A) Reform
B) Evrim
C) Devrim
D) ıdeoloji
E) ıhtilâl

12- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimlerini korumanın yollarından biri değildir?

A) Devrimin yapılanlar ve yürütülenlerce durmadan kökleştirilmesi
B) Devrimin getirdiklerinin toplumun tüm kesimlerine anlatılması
C) Devrime tepki gösterenlere karşılık verilmesi
D) Devrimi korumak için gerektiğinde sert önlemler alınabilmesi
E) Devrimin temelini değiştirecek kadroların yetiştirilmesine izin verilmesi

13- 1926’da kabul edilen Türk Medeni kanununun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun dinsel eğitiminin ana- baba tarafından sağlanması
B) Kadının meslek seçme özgürlüğünün olması
C) Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması
D) Kadının iş hayatına atılmasının kolaylaştırılması
E) Aile yapısının tek eşlilik esasına dayandırılması

14- Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) Cumhuriyetçilik- Ulusçuluk
B) Akılcılık- Devletçilik
C) Laiklik- Cumhuriyetçilik
D) Akılcılık- Ulusçuluk
E) Halkçılık- Ulusçuluk

15- Aşağıdaki Osmanlı aydınlarından hangisi “ ulus” kavramı üzerinde özgün düşünceler üretmiştir?

A) Halide Edip Adıvar
B) Ziya Gökalp
C) Prens Sahabettin
D) şemsettin sami
E) Ömer Seyfettin

16- Laikliğe hukuksal açıdan ilk biçimini veren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marx ve Engels’in Komünist Manifestosu
B) II:Mahmud ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i ıttifak
C) ıngiliz Manga Carta’sı
D) Fransız ınsan ve Yurttaş hakları bildirgesi
E) Amerika Birleşik Devletleri Anayasası

17- Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik öngören ve 12 Haziran 1933 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamıştır?

A) Laiklik ilkesinin Anayasaya girmesine
B) Kız çocuklarının mirastan pay alabilmesine
C) Atatürk’ün mirasını Türk ulusuna bırakmasına
D) Reşit olan her yurttaşın dinini seçmekte özgür sayılmasına
E) Kadınların seçilme hakkını elde etmesine.

18- Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Türk toplumunda tam bir siyasal eşitlik sağlaması
B) Adaleti ve eğitim işlerini çağdaş niteliğe kavuşturması
C) Sürekli olarak kendini yenilemesi
D) Manevi değerleri ortadan kaldırması
E) Türkiye’yi dünya gözünde itibar kazanan bir ülke haline getirmesi.

19- Devrimin sürekli gelişip kökleştirilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik
B) Devrimcilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik

20- Türkiye’de demokrasi bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egemenliğin ulusa verilmiş olması
B) Liberal devlet anlayışının benimsenmesi
C) Halkın genel çıkarlarının gözetilmesi
D) Demokrasiye zarar verecek özgürlüklere göz yumulmaması
E) Demokrasiye bağlı kalınması

CEVAP ANAHTARI: 1) B 2) A 3) E 4) C 5) D 6) A 7) E 8) C 9) B 10) A 11) D 12) E 13) C 14) D 15) B 16) E 17) C 18) D 19) B 20) A  

11449
0
0
Yorum Yaz